Yönetmelik

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında yürütülen önlisans eğitim-öğretimiyle sınavlarında uygulanacak esasları düzenler. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere ve Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitelerarası Kurulca yayımlanan ilke ve kararlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelikte yer almamış bazı durumlarda söz konusu mevzuattaki genel kurallar geçerlidir.

Kayıt-Kabul İşlemleri

Madde 2 — Her türlü kayıt-kabul işlemleri ile kayıt sildirme, ilişik kesme, izin ve sağlık izni işlemleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt – Kabul Yönetmeliğindeki kurallara uygun olarak yürütülür.

Nakil ve İntibak

Madde 3 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi meslek yüksekokullarından veya başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler; 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişler yetkili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre gerçekleştirilir.

Derslerin Kredi Değerleri

Madde 4 — Bir dersin kredi değeri, o ders için Üniversite Senatosunda onaylanmış olan ve ders programlarında yer alan kredi değeridir.

Öğrencilerin Ders Yükü

MADDE 5 – (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Ders yükü, diploma programının bölüm ve yüksekokul önerisi ile Üniversite Senatosunca onaylanan öğretim planında, kredi değeri ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) değeri olarak belirtilen yüktür.

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu diploma programının öğretim planında derslerin kredi değeri esasına göre belirtilen yüktür. Öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyıllarda alacakları dersler, programlarında yer alan derslerdir.

Öğrenciler programlarındaki birinci ve ikinci yarıyılın tüm derslerine kaydolmak zorundadırlar. Diğer yarıyıllarda öğrencilerin kaydolabilecekleri derslerin toplam kredisi; kayıt yaptırdıkları yarıyılın öğretim planında belirtilen kredi yükünden, kendi istekleri ve danışmanın onayı ve programdaki diğer derslerle çakışmaması kaydı ile en fazla sekiz kredi artırılabilir.

Bölüm başkanlıkları haftalık ders programlarını kayıt haftasından önce hazırlayarak öğrencilere ilan ederler. Devam zorunluluğu bulunan bir ders haftalık programda bir başka dersle çakışıyorsa, öğrenciler bu derslerin ikisine birden kayıt yaptıramazlar. Bu durumda öğrencilerin alt yarıyıllara ait dersleri tercih etmeleri zorunludur. Ancak çakışan dersin aynısı bir başka programda açılıyorsa, kendi haftalık programında çakışma yaratmaması koşuluyla dersi o programdan alabilirler. Öğrenciler daha önce başarısız oldukları dersleri açıldığı ilk dönemde almak zorundadır.

Öğrencilerin Ders Muafiyetleri

Madde 6 — Meslek Yüksekokuluna ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış oldukları dersler için, bunların üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması koşuluyla, muafiyet için Bölüm Başkanlığına başvurabilirler. Muafiyet istekleri Bölüm Başkanlıklarınca oluşturulacak İntibak Komisyonunda değerlendirilerek bir rapor düzenlenir. Bu rapor Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

Devam Zorunluluğu

Madde 7 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Öğrenciler teorik derslere %70 oranında, uygulamalara %80 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin derslere devam durumları ilgili öğretim sorumlularınca, devam tutanaklarıyla izlenir. Devam koşulunu yerine getirememiş olan öğrencilerin listesi dönem sonu sınavlarından önce ilan edilir. Bir dersin devam koşulunu yerine getirememiş olan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Öğrencinin devamsızlık sürelerine, öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdikleri süreler dâhildir. Daha önce devam zorunluluğu yerine getirilmesi koşuluyla, tekrar edilen derse devam şartı aranıp aranmayacağı ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunda karara bağlanır.

Ders Programları

Madde 8 — Öğrenim süresince izlenecek dersler ve içerikleriyle, bunların teorik ve uygulama saatleri ve yarıyıllara dağılımı, teorik ve uygulama saatleri ve kredileri, ön koşullu olup olmadıkları gibi her türlü düzenleme ve değişiklik Bölümce hazırlanır, Meslek Yüksekokul Kurulunun kabulü ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Dersler yarıyıllık esasa göre düzenlenir.

Eğitim Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 9 — Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Her dönemin eğitim-öğretim süresi Üniversite Senatosunca onaylanan akademik takvimlerde belirtilen sürelerdir. Meslek Yüksekokullarının akademik takvimi Üniversitenin genel akademik takvimi ile aynı olabileceği gibi gerekli hallerde farklı da olabilir.

Eğitim- Öğretim Süresi

Madde 10 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde önlisans öğreniminin normal süresi dört dönemdir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olur.

Önlisans öğrencileri, bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmadan, öğrenimlerini en fazla sekiz dönem içinde tamamlamak zorundadır. Sekiz dönem içinde mezun olamayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek mezuniyet için eksik kalan derslerini tamamlamak üzere eğitimlerine devam ederler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Öğrencinin yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alması veya izinli sayılması nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim süresine dâhil edilmez.."

Akademik Danışmanlık

Madde 11 — Bölüm Başkanlıklarınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal ve psikolojik yönden yardımcı olmak üzere danışmanlar görevlendirilir. Danışmanlar danışmanlık hizmetlerini Rektörlükçe belirlenecek ilke ve talimatlara uygun olarak yürütürler. Danışmanlık hizmetlerinin gereği gibi yürüyüp yürümediği Bölüm Başkanlarınca izlenir ve aksayan durumlarda gerekli önlemler alınır.

Harçlar

Madde 12 — Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında Bakanlar Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen harç ödeme ve diğer mali yükümlülüklerini, belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirmek zorundadırlar. Kayıt silme veya sildirme durumlarında alınan harçlar iade edilmez.

EDE/Stajlar

Madde 13 — Meslek Yüksekokulları öğrencileri öğrenimini yaptıkları programın uygulama alanlarında endüstriye dayalı eğitim (EDE)/staj yapmak zorundadırlar. EDE/Stajlar Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve bu konuda Senatoca belirlenmiş kurallara göre yürütülür.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 14 — Eğitim-öğretim süresince öğrencilerin katılacakları sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, mazeret sınavları adlarıyla düzenlenen sınavlardır. Sınavlar kural olarak yazılı yapılır. İlgili öğretim sorumlusunca önceden yazılı olarak Bölüm Başkanlığının resmi onayı ile duyurulmak kaydıyla, sınavlar uygulamalı veya hem yazılı hem uygulamalı yapılabilir. Sınavlar tam not = 100 üzerinden değerlendirilir.

Ara Sınav Programları ve Ara Sınavlar

Madde 15 — Teorik ders saati olan her dersten her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı her yarıyılın başında dördüncü hafta sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığınca, ders sorumlularının önerileri alınarak hazırlanır ve öğrencilere ilan edilir. Ara sınavlar dolayısıyla öğretime ara verilmez. Bu konuda

Senatoca alınabilecek özel kararlar saklıdır. Teorik ders saati olmayan uygulamalı derslerde arasınav yapılabileceği gibi, dönem içi çalışmalarına verilmiş olan notlar da ara sınav notu olarak kabul edilir. Ara sınav notları, ders sorumluları tarafından dönemin bitmesinden en geç bir hafta önce ilan edilir.

Yarıyıl Sonu Sınavları ve Ders Başarı Notu

Madde 16 —(Değişik: RG 23/3/2005-25764)

Yarıyıl sonu sınav programları akademik takvimde gösterilen tarih aralığında, ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanıp Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra, sınavların başlamasından en az onbeş gün önce ilan edilir. Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için o derse kayıtlı olması ve devam koşulunu yerine getirmiş olması zorunludur.

Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin ara sınavlarından aldığı notların ortalamasının % 30’u ile dönem sonu sınavının % 70’i toplanarak bulunan nottur. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun yüz tam not üzerinden en az ellibeş olması zorunludur. Dönem içi çalışmalardan alınan notların başarı notunu hangi oranda etkileyeceği, ilgili ders sorumlularının bölüm başkanlığı aracılığı ile Müdürlüğe sunulan önerileri ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve en geç yarıyılın beşinci haftası içinde duyurulur. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav kâğıtları ve sınav sonuçları; ilgili öğretim sorumlularınca, sınav tarihinden sonraki en geç on gün içinde bölüm başkanlığına, bölüm başkanlığınca da Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne kilitli dolaplarda arşivlenmek üzere teslim edilir. Sınav sonuçlarının birer örneği ilgili bölümce dosyalanır ve öğrencilerin not kütüğüne kaydedilir, asılları ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Yarıyıl sonu başarı notları bölüm başkanlıklarınca ilan edilir.

Mazeret Sınavları

Madde 17 — Ara sınavlara veya yarıyıl sonu sınavlarına sağlık mazeretleri dolayısıyla girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Diğer mazeretlerde öğrenciler mazeret belgelerini bir form dilekçeye ekleyerek Bölüm Başkanlığına başvururlar. Bölüm Başkanlığınca Müdürlüğe gönderilen mazeret dilekçeleri MYO Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul veya reddedilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları Bölüm Başkanlıklarınca planlanarak uygulanır. Planlanmış mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

Notlardaki Maddi Hata

Madde 18 — Öğrencilere ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına ait notlarda bir maddi hata yapılmış olduğu belirlenirse, notun ilanından sonraki 15 gün içinde ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığınca, sürenin 15 günü geçmesi halinde ise, Bölüm Başkanlığından gelecek öneri üzerine MYO Yönetim kurulunca durum incelenerek karara bağlanır. Düzeltme kararlarının en geç 15 gün içinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da resmi yazıyla iletilmesi gerekir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 19 — Ara sınavlara ve/veya yarıyıl sonu sınavları sonuçlarına, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz eden öğrenci, form dilekçe ile Bölüm Başkanlığına başvurur. Bölüm Başkanlığı sınav kağıdını ders sorumlusuna yeniden incelettirir ve sonucu form dilekçeye kaydederek Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda görüşülerek kararlaştırılmak üzere Müdürlüğe sunar. Yönetim Kurulunda alınan karar, yargı yolu açık olmak kaydıyla, öğrenciye duyurulur.

Yönetim Kurulu gerekli görürse sınav kağıdını içinde ders sorumlusunun bulunmadığı üç kişilik bir komisyona da incelettirebilir.

Notlar ve Dereceleri

Madde 20 —(Değişik: RG 19/9/2003-25234)

Öğrencinin bir dersten aldığı ara sınav notu ile yarıyıl sonu sınavından aldığı notu yukarıda 16 ncı maddede ifade edilen oranlarda hesaplanarak o dersteki başarı notu bulunur. Başarı notlarının harflerle ifade edilen karşılıkları aşağıdaki gibidir.

Not (Puan) Harf Notu Katsayı

90-100                  AA                4.0

85-89                     BA                3.5

80-84                     BB                 3.0

75-79                     CB                 2.5

65-74                     CC                 2.0

60-64                     DC                1.5

55-59                     DD                1.0

50-54                     FD                 0.5   /Başarısız

49 ve altı              FF                 0       /Başarısız

I                     0       /Eksik

                                NA                0       /Devamsız

                                S                             Yeterli (Ortalamaya Katılmaz)

                                U                            Yetersiz (Ortalamaya Katılmaz)

                                EX                          Muaf (Ortalamaya Katılmaz)

(Ek fıkra:RG-22/6/2011-27972) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalamanın, virgülden sonrası iki hane olarak gösterilir.

Virgülden sonraki üçüncü hane değerine göre yuvarlama yapılmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Son dönemde başarısız öğrenciler

Madde 21 — (Başlığıyla beraber ek:RG-23/03/2005-25764)(1) (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bir öğrenci; kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünü tamamlayan ve en çok iki dersten (FF), (FD), (I) veya (U) notu olan öğrencilere, bu iki ders için ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavlardan alınan not dönem sonu notu yerine geçer ve böylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek sınavlar sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Bir dersten, (NA) notu olan öğrenci, daha önce devam şartını yerine getirmemesi durumunda bu ders için verilen sınav haklarından yararlanamaz. Sınava giremeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra, bir hafta içinde öğrencisi oldukları bölüm başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Bölüm başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra; öğrenciye ve ilgili öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, öğrenciye hangi dersten ek sınav hakkı tanındığını bildirir. Bu sınavlar; her dönem sonunda bir kez olmak üzere, dönem sonu sınavlarından itibaren bir ay içerisinde ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yapılır

Mezuniyet Derecesi ve Diploma

Madde 22 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bir öğrencinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu olduğu programdaki bütün derslerden DD veya üzerinde bir not alması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bir programın mezunları arasından ilk üçe girenlerle, meslek yüksekokulu mezunları arasından ilk üçe girenlerin belirlenmesinde, mezuniyet katsayıları virgülden sonra ayırt edici basamağa kadar yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte (Düzeltme ibare: RG-15/08/2003-25200)

23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına Dair Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 22/6/2011 tarihinden önceki hükümlerine göre azami öğrenim süresi sonunda yapılan sınavlar, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonunda son kez yapılır.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik, 2003-2004 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde yer alan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin ve diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde kayıtlı öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yetersizlik: 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince, öğrencinin genel not ortalamasının 1,75’in altında olması durumunu,

b) Çift anadal: Üniversitenin lisans programlarında eğitimini üstün başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerinin sağlandığı eğitim programını,

c) Dikey geçişle gelen öğrenci: 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik gereği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nce yapılan dikey geçiş sınavı sonucu Üniversiteye yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrenciyi,

ç) Enstitü: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) Fakülte: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim yapan fakülteleri,

e) Genel not ortalaması: Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümünden aldığı notların aritmetik ortalamasını ifade eden sayısal değeri,

f) Mazeret sınavı: Öğrencilerin, ilgili mevzuatta belirtilen haklı ve geçerli bir sebepten dolayı giremedikleri sınavların telafi edilmesi için açılan sınavı,

g) Öğrenci: Üniversitenin yaz öğretimi programına kayıtlanacak/kayıtlanan öğrenciyi,

ğ) Öğretim ücreti: Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan esas ve usuller dahilinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve yaz öğretimine katılacak öğrencilerin kayıtlanacakları derslere karşılık ödedikleri ücreti,

h) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ı) Senato: Üniversite Senatosunu,

i) Transkript: Öğrencilerin, Üniversiteye kaydolmalarından itibaren görmüş oldukları derslerden aldıkları notların gösterildiği not dökümünü,

j) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

k) Yandal: Üniversitenin lisans programlarında eğitimini başarıyla sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerinin ve bu dalda sertifika almalarının sağlandığı eğitim programını,

l) Yıllık ders: Dersin içeriği gereğince, o derse ait eğitimin güz veya bahar döneminde tamamlanamayıp, iki dönemi de kapsaması durumunda bir eğitim-öğretim yılı boyunca okutulan ve tek not verilen dersi,

m) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim yapan yüksekokulları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Diğer üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki öğrencilere de, Üniversitede yaz öğretiminde açılan dersleri izleme imkânı vermek; ancak yaz aylarında uygun zamanları olan diğer üniversite öğretim üyeleri veya yabancı uyruklu öğretim üyelerinden; ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanılmasını sağlamak,

c) Yan dal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık sağlamak ve üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak,

ç) Öğrencilerin normal dönemlerde alıp başarısız oldukları ve/veya alamadıkları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilmesini sağlayarak eğitimin verimini artırmak.

Yaz öğretimi açılması

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, ilkbahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde, Senato tarafından belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde açılması öngörülen önlisans, lisans ve lisansüstü dersleri, bu dersleri veren bölümlerce/programlarca, lisansüstü dersleri ise ilgili enstitü anabilim dallarınca, en geç bahar döneminin son iki haftası içinde belirlenir. Yaz öğretimi programları, bu bilgiler esas alınarak ilgili fakülte, yüksekokul veya enstitüler tarafından hazırlanarak öğrencilere ilan edilir.

(3) Yıllık dersler yaz öğretiminde açılmaz.

(4) Öğretim elemanları, yaz öğretiminde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında haftada en fazla onaltı saati geçmemek koşuluyla ders verebilir.

(5) Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler; verilmeleri gereken dönemde açılmayarak yaz öğretimine ertelenemez.

 

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde ders alacak öğrenci; yaz öğretimi ön kayıt işlemlerini Haziran ayı içinde, kesin kayıt işlemlerini ise yaz öğretimi dersleri başlamadan bir hafta önce Senatoca belirlenecek tarihler içinde tamamlar. Öğrencilerin yaz öğretimi ile ilgili kayıt işlemleri, gerekli ücretin ödenmesi koşuluyla ilgili fakülte, yüksekokul veya enstitüler tarafından yapılır. Yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. (Değişik cümle:RG-21/6/2011-27971) Yaz öğretiminde bir öğrenci toplam on krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir.

(2) Mezun olan, kaydı silinen, disiplin cezası ve izinli sayılma süresi devam eden öğrenciler yaz öğretiminde ders alamazlar. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler, yeniden kayıt yaptırma durumuna gelmedikçe, yaz öğretimine katılamaz. Bu durumdaki öğrencilerin yaz öğretimi kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Lisans öğrencileri, yaz öğretiminde önlisans programlarından ders alamazlar.

(4) Diğer üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde kayıtlı öğrenciler, öğrencisi oldukları üniversitelerin uygun görmesi, kontenjanın müsait olması ve bu Yönetmelikte belirtilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri için aranan koşulları yerine getirmeleri şartıyla, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan derslerini izleme imkânına sahiptir. Diğer üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden gelen öğrencilerin ders ve kredi yükleri, kendi ilgili mevzuatlarında belirtildiği şekildedir.

(5) Hazırlık sınıfı öğrencileri ve dikey geçişle gelen öğrenciler, bu programları tamamladıkları yılın yaz öğretimi programından yararlanamazlar. Ancak, dikey geçişle gelen öğrenciler, intibak programındaki başarısız oldukları dersleri yaz öğretiminde alabilir.

Öğrenci sayısı

MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayıları ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir ve bu sayılar, lisans programlarında on ve lisansüstü programlarda ise beşin altında olamaz. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler açılmaz. Öğrenci sayısı elliyi aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.

Dersler ve sınavlar

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde öğretim süresi, final sınavları hariç yedi haftadır. Yaz öğretiminde açılan her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(2) Yaz öğretiminde derslere devam konusunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bir dersin devam koşulu daha önce yerine getirilmiş olsa dahi, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlarına veya final sınavlarına sağlık mazeretleri nedeniyle girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde; 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Diğer mazeretlerinde ise, bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının haklı ve geçerli görmesi halinde, mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Programlanmış mazeret sınavına giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Aynı nedenlerle öğrencinin isteği üzerine; bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının önerisi, fakülte, enstitü veya yüksekokulun Dekan veya Müdürünün onayı ile öğrencinin yaz öğretimi kaydı iptal edilebilir. Bu durumda öğrencinin yaz öğretimi için ödemiş olduğu ücret iade edilmez.

(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre, son dönemde başarısız öğrenci statüsünde olan lisans ve önlisans öğrencileri, bu statüleri nedeniyle elde ettikleri sınav haklarını (tek-çift) kullanmayarak yaz öğretimine katılabilirler. Bu öğrenciler, ilgili mevzuatta aranan koşulları sağlamaları durumunda, Yaz Öğretimi sonunda mezun olabilirler. Son dönemde başarısız öğrenci olma statüsünden kaynaklanan sınav haklarını kullanan lisans ve önlisans öğrencileri, yaz öğretimine katılamazlar.

(5) (Değişik:RG-21/6/2011-27971) Lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami sürelerini bahar dönemi sonunda dolduranlar, bu dönemi izleyen yaz öğretiminden ders alabilirler.

Notların gösterilişi

MADDE 10 – (1) Yaz öğretimi derslerinde alınan notlar, not belgelerine geçirilir ve transkriptlerde yaz öğretimi adı altında gösterilir. Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-21/6/2011-27971) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları; devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sınavı sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından, Üniversiteye bağlı yüksek öğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen notlardan biri takdir olunarak belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde alınan notlar, doğrudan genel not ortalamalarına dahil edilir.

(3) (Değişik:RG-21/6/2011-27971) 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca yaz öğretimi sonunda genel not ortalaması 1.75’in altına düşen öğrencilere akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Başka üniversiteden ders alma

MADDE 12 – (1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri; diğer Devlet üniversitelerinin veya yüksek teknoloji enstitülerinin eşdeğer eğitim-öğretim programlarında açılan yaz öğretimlerine, ilgili bölüm/program/anabilim dalı başkanlıklarından önceden onay almak ve bu Yönetmelikte yaz öğretimine katılım için aranan şartları taşımak koşuluyla katılabilirler. Bu şekilde başka bir üniversitede veya ileri teknoloji enstitüsünde yaz öğretiminden ders alan öğrencinin aldığı dersin; Üniversitede geçerli sayılabilmesi için, programın ve alınan dersin içeriğinin eşdeğer olması ve teorik, pratik ders saatlerinin ve kredisinin eşit veya fazla olması gerekir. Diğer üniversiteden veya yüksek teknoloji enstitüsünden alınan içeriği eşdeğer dersin kredisi daha fazla olsa dahi, Üniversitenin öğretim planında o ders için kabul edilen kredi esas alınır. Bir öğrenci birden çok üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün yaz öğretiminden, toplam dokuz krediyi aşmamak ve üç dersten fazla olmamak üzere ders alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaz öğretimi ücreti

MADDE 13 – (1) Yaz öğretimine katılacak öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretleri, Yükseköğretim

Kurulunca yayımlanan esas ve usuller dahilinde, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim

Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğretim üyeleri, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak ders vermek zorundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

class=k�omH\pd'margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none'>Madde 23 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte (Düzeltme ibare: RG-15/08/2003-25200)

 

23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına Dair Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 22/6/2011 tarihinden önceki hükümlerine göre azami öğrenim süresi sonunda yapılan sınavlar, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonunda son kez yapılır.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik, 2003-2004 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47. maddesinin e fıkrası gereğince kurulan Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile ilişkilerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Destek ve Hazırlık sınıflan, Meslek Yüksekokulları, Yüksekokul ve Lisans Programlarında kayıtlı bütün öğrenciler bu yönetmeliğin kapsamı içindedir.

Kapsam Dışı Öğrenciler

Madde 3- (Değişik:RG-06/03/1995-22219)

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencileri, özel öğrenciler ve tedavi giderleri bakmakla yükümlü bulundukları velileri ile burs aldıkları kurumlarca karşılanan burslu öğrenciler bu Yönetmeliğin mali hükümlerinin kapsamı dışındadırlar. Bu öğrencilerin Sağlık ve Rehberlik Merkezince muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır; ancak ilaç ve hastane giderleri ödenmez.

Müracaat Usulü

Madde 4- (Değişik:RG-06/03/1995-22219)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak müracaat edecekleri ilk yer Sağlık ve Rehberlik Merkezidir Öğrenciler, başvururken öğrenci kimlik kartı ile sağlık karnesini göstermek ve her mali yılbaşında Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen muayene ve tedavi ücreti esas alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenen tedavi ücretini yatırmak zorundadır.

Sağlık ve Rehberlik Merkezine başvuran öğrencinin muayenesi yapılır; gerekli görüldüğünde hastaneye sevk edilir.

Hastanelere Başvuru;

Madde 5- (Değişik:RG-06/03/1995-22219)

Öğrenciler, eğitim ve öğretimin devam ettiği sürelerdeki acil durumlarda Sağlık ve Rehberlik Merkezinden sevk kağıdı almadan Fakülte ve Yüksekokulların bulunduğu yerlerdeki Devlet Hastanelerine, AİBÜ. Tıp Fakültesi Hastanesine ve Sosyal Sigortalar Hastanelerinden birine başvururlar.

Üniversite Birimlerinin Bulunduğu yerler Dışındaki Hastanelere Başvuru;

Madde 6- (Değişik:RG-06/03/1995-22219)

Yarıyıl ve yaz tatilleri hafta sonu tatili, dini ve resmi bayram tatillerinde öğrenciler bulundukları yere en yakın Resmi Hastanelere başvurabilirler.

Eğitim ve öğretime açık süreler içinde (Hafta sonu tatili, dini ve resmi bayram tatilleri hariç) Bolu dışındaki hastanelerden alınan raporların ve reçetelerin işleme konulabilmesi için, öğrencinin önceden Sağlık ve Rehberlik Merkezinden usulüne göre sevk edilmiş olması gerekir. Yaz okulu dönemi (Katılacak öğrenciler için) eğitim ve öğretime açık süre olarak değerlendirilir.

Ancak sosyal, kültürel ve sportif amaçla görevli izinli olarak Bolu dışına giden öğrenciler, bulunduktan yerlerdeki resmi hastanelere başvurabilirler.

Raporların Geçerliliği

Madde 7- (Değişik:RG-06/03/1995-22219)

Sağlık ve Rehberlik Merkezi hekimlerinin düzenlediği raporlar, 5 inci ve 6 ncı madde hükümlerine uygun olarak başvurulan hastanelerden alınan ve Sağlık ve Rehberlik Merkezince kabul edilen raporlar geçerlidir. Öğrenciler, aldıkları raporları en geç raporun bitiminden sonra 7 gün içinde bir dilekçe ekinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim ederler. Aksi halde raporları geçerliliğini kaybeder. Özel hekim raporlan ve Resmi Hastaneler dışındaki kurumlarca verilen raporlar geçerli değildir. Tedavi giderleri velileri tarafından karşılanan öğrencilerin resmi sağlık kurumlanandan usulüne uygun olarak aldıkları raporlar da Sağlık ve Rehberlik Merkezince onaylandıktan sonra geçerli kabul edilir.

Raporlar Üzerinde Yapılacak İşlemler

Madde 8- Sağlık ve Rehberlik Merkezine verilen raporlarla hastaneler tarafından verilen ve Sağlık ve

Rehberlik Merkezi'nce bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerince uygun görülerek onaylanan raporun aslı, öğrencinin bağlı olduğu Bölüm Başkanlığına gönderilir, bir örneği de Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

Geçerli raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır;

a) (Değişik:RG-28/03/1998-23300) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içindeki devamsızlığı mazeret olarak kabul edilmez.

b) G eçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınavları yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı ile ilgili Bölüm tarafından belirlenen günde yapılır. Ancak, mazeret sınav tarihleri öğrencilerin diğer sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir.

c) Geçerli raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmemesi halinde (1) notu ile ilgili kurallar uygulanır. Bunun için öğrencinin ilgili dersten sınava girme hakkını kazanmış olması şarttır.

d) Sağlık Kurulu tarafından verilen ve uzun süreli geçerli raporu olan öğrencinin 1-4 yarıyıl süre ile izinli sayılmaları ilgili yönetmelikteki usuller çerçevesinde mümkündür.

Sağlık ve Rehberlik Merkezinden Görüş Alınması

Madde 9- Raporlar verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli kabul edilir. Raporların niteliğinin tam olarak belli olması, istirahat süresinin kesin olarak belirlenmemesi ve raporun geriye dönük olması gibi hallerde ilgili Bölüm Başkanlığı, Yüksekokul müdürlüğü, Dekanlık ve Rektörlük, Sağlık ve Rehberlik Merkezi'nden tıbbi görüş isteyebilir.

İlaç ve Hastane Giderleri

Madde 10- Yönetmeliğin 2. maddesi kapsamındaki öğrencilerin sağlık giderleri, ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe imkanları çerçevesinde karşılanır. Diş protezi ve hür türlü estetik ameliyat ücretleri karşılanmaz. İlaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oran "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" gereği her yıl çıkarılan "Bütçe Uygulama Talimatı"nda belirtilen oranlan aşmamak şartı ile Üniversite Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

Bulaşıcı Hastalıklar

Madde 11- Toplum sağlığının korunması amacı ile yurtlarda barınan öğrencilere, bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli ilaçlar ücretsiz dağıtılabilir.

Revirde Yatan Öğrenciler

Madde 12- Sağlık ve Rehberlik Merkezi Revirinde tedavi gören öğrencilere, tedavi süresince ücretsiz yemek sağlanabilir.

Yürürlük

Madde 13- Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu yönetmeliği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör'ü yürütür.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1. Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen, uyulması gerekli hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve teşkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2. Yükseköğretim kurumlarında eğitim–öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruşturması, disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esaslar bu Yönetmelik’te gösterilmiştir.

Hukuki Dayanak

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

Tanımlar

MADDE 4. Bu Yönetmelikte geçen;

Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,

Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans (mastır), doktora veya tıpta uzmanlık veyahut sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişileri,

Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma: Öğrencinin, belirtilen süre içinde bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun bina, bahçe, eklenti ve tesislerine girmesinin yasaklanmasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ve Suçları

Disiplin Cezaları

MADDE 5. Disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Öğrenciye öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

c) Yükseköğretim Kurumundan Bir haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

d) Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

e) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumundan herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.

MADDE 6. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

b) Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak,

c) Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

d) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek,

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

MADDE 7. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

b) Yükseköğretim kurumlarında duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek,

c) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

d) Yükseköğretim Kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak,

e) Ders, seminer, uygulama, laboratuar, atölye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,

f) Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak,

g) Kumar oynamak veya oynatmak,

h) (Mülga:R.G.-28/12/1989-20386)

Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren

Disiplin Suçları

MADDE 8. Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; yükseköğretim kurumlarının sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,

b) Törenlerde, tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak,

c) Yükseköğretim Kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak,

d) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerlere uyarıya rağmen işgale devam etmek,

e) Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,

f) Yükseköğretim Kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,

g) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak,

h) Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak veya yapıştırmak,

i) Yükseköğretim kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

Yükseköğretim Kurumundan Bir Veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren

Disiplin Suçları

MADDE 9. Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yükseköğretim Kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hareket etmek,

b) Tek başına veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek,

c) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek veya Yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışta bulunmak,

d) Dil, ırk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,

e) Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak,

f) Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim, amblem ve benzerlerini yapmak ve yapıştırmak,

g) Hırsızlık yapmak,

h) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,

i) Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek,

j) (Değişik:R.G.-15/11/1990-20696) Yükseköğretim Kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,

k) Yükseköğretim Kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,

l) Yükseköğretim kurumlarında yasaklanmış her türlü yayını bulundurmak, bunları çoğaltmak, dağıtmak,

m) (Değişik:R.G.-15/11/1990-20696) Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek.

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

MADDE 10. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak,

b) Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

c) Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

d) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

e) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,

f) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,

g) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

h) “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun"a muhalefet ederek, ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, yükseköğretim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,

i) Yükseköğretim Kurumu binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek v.b. kuruluşlar teşkil etmek,

j) Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

k) Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

l) Irza tecavüz etmek,

m) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,

n) Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

o) Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak,

ö) Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek.

Öngörülmemiş Disiplin Suçları

MADDE 11. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Disiplin Suçunun Tekerrürü

MADDE 12. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencilik süresince tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması

Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amir

MADDE 13. (Değişik:R.G.-31/5/1998-23358)

Disiplin soruşturması yaptırmaya yetkili amirler;

a) Toplu, süreklilik arz eden ve/veya müşterek alan veya mekanlarda öğrenci olayları ile ilgili olarak Üniversite Rektörleri,

b) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,

c) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Enstitü Müdürü,

d) Yüksekokul öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Yüksekokul Müdürü,

e) Konservatuar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Konservatuar Müdürü. Soruşturma yaptırmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler.

(Değişik üçüncü fıkra:R.G-08/06/2006-26192) Toplu veya süreklilik arz eden öğrenci eylemleri ile ilgili olarak rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında; fakülte, enstitü, yüksekokul ve varsa konservatuar öğretim elemanlarından oluşan, olayın kapsam ve niteliğinin gerektirdiği sayıda üyeden inceleme ve soruşturma kurulu teşkil edilir. Bu kurul meydana gelen öğrenci olaylarının sebeplerini ve tekerrürün önlenmesi için alınması gereken tedbirleri bir rapor halinde rektöre sunar.

Ayrıca, yapacağı soruşturma sonucunda suçlu oldukları tespit edilen öğrenciler hakkında verilecek uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları için yetkili disiplin amirine, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları için Üniversite Disiplin Kuruluna teklifte bulunur.

Soruşturmanın Süresi

MADDE 14. (Değişik birinci fıkra:RG-08/06/2006-26192) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip bir ay içinde başlanır. Soruşturmanın; soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı geciktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Soruşturma, onay tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırılır.

(Ek ikinci fıkra:R.G-02/02/1993-21484) Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilmemesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrini veren disiplin amiri uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini uzatabilir.

Soruşturmanın Yapılış Şekli

MADDE 15. Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şekli de yazılır.

Yükseköğretim kurumlarının bütün personeli, soruşturucuların istedikleri her türlü bilgi, dosya, ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.

Savunma Hakkı

MADDE 16. a) (Değişik:RG-08/06/2006-26192) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir.

Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yere, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, öğrencinin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, mensubu bulunduğu kuruluşun belirli yerlerinde ilân olunur.

b) Öğrenciye yollanacak davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği kaydolunur.

c) Makbul sayılan bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebileceği duyurulur.

d) Her türlü tebligat işlerinde, bu Yönetmeliğin 35. ve 37. maddeleri hükümleri uygulanır.

e) Soruşturma; öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür. Ancak savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez.

Soruşturma Raporu

MADDE 17. Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.

Soruşturma Sırasında Tedbir

MADDE 18. Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, sanık öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili merciden isteyebilirler. Yetkili merciin kararı uygulanır.

Öğrencinin, disiplin suçunu işlendikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.

Ceza Kovuşturması İle Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

MADDE 19. Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Sanığın ceza kanuna göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulamasına engel teşkil etmez.

Soruşturmanın Sonuçlandırılması

MADDE 20. a) (Değişik:RG-08/06/2006-26192) Soruşturma raporu ve dosyası fakültelerde dekan, enstitü, konservatuar ve yüksekokullarda müdür tarafından incelenerek ya doğrudan sonuçlandırılır veya yetkili disiplin kuruluna derhal verilir. Disiplin Kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

b) Soruşturma dosyasını inceleyen dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilirler.

c) (Mülga:R.G.-25/11/1989-20353)

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

MADDE 21. (Değişik:R.G.-31/05/1998-23358)

Disiplin cezalarına;

a) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları doğrudan doğruya ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuar veya yüksekokul müdürünce,

b)Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.

Üniversite, Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Yüksekokul Yönetim Kurulları aynı zamanda kendi kurumlarının disiplin kurulu görevini de yapar.

Disiplin Kurulunun Toplanması

MADDE 22. Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi

MADDE 23. Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

Toplantı Nisabı

MADDE 24. Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

Raportörlük

MADDE 25. Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

Görüşme Usulü

MADDE 26. Kurulda; raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

Oylama

MADDE 27. Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Karar

MADDE 28. Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya Disiplin Kurulu; soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte muhtardır, gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

Karar Süresi

MADDE 29. Disiplin cezası vermeye yetkili amirler; uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadırlar.

Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal Disiplin Kuruluna havale edilir.

Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.

Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar

MADDE 30. a) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları; bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla nedamet duyup duymadığını dikkate alırlar.

b) Başka yükseköğretim kurumu öğrencileri ile birlikte, kendi yükseköğretim kurumunda disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst derece disiplin cezası verilir.

c) Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurullarca uygun görülecek cezalar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama ve itiraz

Cezaların Bildirilmesi

MADDE 31. Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, soruşturma yaptırmaya yetkili amir tarafından:

a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,

b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,

c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere,

ç) Yükseköğrenim Kuruluna,

d) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten:

1. Bütün yükseköğretim kurumlarına,

2. Emniyet makamlarına,

3. İlgili askerlik şubelerine,

4. Yükseköğretim Kuruluna (Ö.S.Y.M. Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir.

Disiplin cezaları; gerekirse ilgili yükseköğretim kurumunda veya bunlara bağlı kuruluşlarda, ilan yoluyla da tebliğ edilebilir.

Uygulama

MADDE 32. (Değişik:R.G.-25/10/1993-21740)

Yetkili merci veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususu belirtilmedikçe, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

İtiraz ve Süresi ve İdari Yargı Yolu

MADDE 33. (Mülga birinci fıkra:R.G.-25/04/1993-21562)

(Değişik ikinci fıkra:R.G.-25/04/1993-21562) Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan 1 aya kadar veya disiplin kurullarınca kararlaştırılan bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yer alan cezalara karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Ret halinde, Disiplin Kurulu veya yetkili disiplin amiri ret gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar.

Üniversite yönetim kurulunca alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan kararlara karşı idari yargı yolu açıktır.

Zaman Aşımı

MADDE 34. Bu Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen öğrenciler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren:

a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,

b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulu, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; bu zaman aşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Anılan ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir ara kararı ile tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Tebligat ve Adres Bildirme

MADDE 35. a) Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

b) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Dosya Teslimi

MADDE 36. Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

Yazışma Şekli

MADDE 37. Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge dosyasında saklanır.

35. maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yasaklar

MADDE 38. Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hakkında idari işlemlerle birlikte, duruma göre bu Yönetmeliğin veya “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve

Memurları Disiplin Yönetmeliği"nin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 39. 13 Nisan 1974 tarih ve 14857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan “Üniversite

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller hakkında, bu konuları düzenleyen ve daha önce mer’i olan ceza hükümleri uygulanır.

Bu Yönetmeliğin, 34. maddesinde disiplin kovuşturmasına başlama ile ilgili zaman aşımı sürelerine ilişkin hükümler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiil ve hallere uygulanmaz. Ancak, bu Yönetmeliğin yayımından önce işlenmiş fiil ve hallere ilişkin işlemler, yayım tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 40. Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41. Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

DUYURULAR

Top